Приемане и преместване на ученици  в общинските училища

Приемане и преместване

Валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Валидиране

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Признаване от чужбина I – VI клас

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование

Издаване на дубликат на документ за завършен клас,етап или степен на образование-удостоверение